รอจนมีอาการก็สายไปเสียแล้ว

ผู้ป่วยเบาหวานส่วนหนึ่งไม่เคยทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน
กว่าจะมาโรงพยาบาลก็ด้วยแผลเรื้อรังที่ขา บางราย
ถึงกับต้องตัดนิ้ว หรือตัดขาทิ้ง เพราะติดเชื้อรุนแรง
ผู้ป่วยเบาหวานส่วนหนึ่งไม่เคยเจาะเลือดตรวจสุขภาพ
กว่าจะมาโรงพยาบาลก็ด้วยอาการชาบริเวณปลายมือ
ปลายเท้า ซึ่งเกิดจากการเสื่อมของเส้นประสาท การ
รักษาเบาหวานเท่าที่ทำได้ในตอนนี้คือ ไม่ให้เส้นประสาท
เสื่อมมากขึ้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เสื่อมไป
แล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
ผู้ป่วยเบาหวานอีกส่วนหนึ่งมาโรงพยาบาลด้วยอาการ
ปัสสาวะเป็นฟอง ตรวจพบว่าไตเสื่อมจากการเป็น
เบาหวานมานานโดยไม่ได้รักษา การรักษาเบาหวานเท่าที่
ทำได้ในตอนนี้คือ ไม่ให้ไตเสื่อมมากขึ้นเท่านั้น แต่ไม่
สามารถแก้ไขให้สิ่งที่เสื่อมไปแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ได้ ในกรณีนี้บางคนถึงกับต้องล้างไตก็มี
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเป็นปี ๆ โดยไม่รู้ตัว อาจมี
สาเหตุจากเส้นเลือดหัวใจตีบกะทันหัน หรือเส้นเลือด
สมองตีบ สุดท้ายมักจบลงด้วยการเป็นอัมพาต
ผู้ป่วยต้อหิน ในระยะแรกจะไม่มีอาการบ่งชี้ใดๆ กว่าจะ
รู้สึกว่ามองไม่ชัดก็เสียการมองเห็นไปมากแล้ว การรักษา
ต้อหินเท่าที่ทำได้ในตอนนี้คือ ไม่ให้สูญเสียการมองเห็น
ไปมากกว่าเดิม แต่ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เสื่อมไปแล้วให้
กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *