5 ยารักษาโรคที่จำเป็น เมื่อต้องเดินทางไปเที่ยว

1.ยาประจำตวั
ควรพกยาประจำ ตวในกรณ ั ีทมี่ โรคประจ ี ำ ตวั ควรทจะพกไปให ี่ เพ้ ยงพอ ี โดยควรบรรจุ
แบบทซี่ อใหม ื้ มา่ อยาเพ่ งแกะเป ิ่ ็นเม็ดลงกระปกเก ุ บยา ็ เพอให ื่ ไม้ ม่ ปี ัญหายามถกตรวจ ู
คน้ และควรขอใบรับรองแพทยเป์ ็นภาษาองกฤษ ั พกแนบไปดวยท ้ กคร ุ ังจะด ้ กวี า่
2.ยาลดไข้หรอยาแก ื ปวด ้
ควรใชในยามไข ้ ข้ นึ้ หรอปวดศ ื รษะ ี แนะนำ เป็นยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มลลิ กร ิ ัม
ทานครังละ ้ 1 เม็ด ทานซ้ำไดท้ กุ 6 ชม.
3.ยาแกเมารถ ้
โดยยาแกเมาน ้ ัน้ สามารถทจะใช ี่ ได้ สารพ ้ ัดเมา ยกเวนเมาเหล ้ า้ แนะนำ เป็น
Dimenhydrinate แตม่ ขี อควรท ้ จะต ี่ องระว ้ งวั ายาต ่ วนั ี้อาจจะทำ ใหง้วงได ่ ้
4.ยาแกแพ้ ้
โดยยาแกแพ้ น้ ัน้ ควรพกยาแกแพ้ ้ในกลมแอนต ุ่ ฮี้ สตาม ิ นี ซงมึ่ ที งแบบไม ั้ ง่ วง่ (สำ หรับคน
สวนใหญ ่ ) ่ เชน่ Cetirizine หรอแบบง ื วงเช ่ น่ Chlorpheniramine
5.พลาสเตอรป์ิดแผล
ซงควรท ึ่ จะพกไปหลายช ี่ นิ้ เพราะตองเปล ้ ยนบ ี่ อย่ ไมควรต ่ ดแผ ิ นเด ่ ยวนานๆ ี และควรที่
จะเลอกแบบม ื รีพร ู นระบายอากาศได ุ ด้ ีถงจะท ึ ำ ใหแผลน ้ ั่นหายเร็

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *