5 ยารักษาโรคที่จำเป็น เมื่อต้องเดินทางไปเที่ยว

1.ยาประจำตวัควรพกยาประจำ ตวในกรณ ั ีทมี่ โรคประจ ี ำ ตวั ควรทจะพกไปให ี่ เพ้ ยงพอ ี โดยควรบรรจุแบบทซี่ อใหม ื้…