เวียดนามเหนือ-ใต้ ระเบิดเวลาของอาณานิคมฝรั่งเศส

หลังสงครามระหว่างเวียดมินห์กับฝรั่งเศส ได้มีการจัดประชุม
ที่เจนีวาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในอินโดจีนกับฝรั่งเศส โดยมีรัฐมนตรีกระทรวง
การต่างประเทศสหภาพโซเวียตเป็นประธาน การประชุมนี้เริ่มขึ้นในวันที่
๔ พฤษภาคม และเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมี
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ฝรั่งเศส อังกฤษ กัมพูชา ลาว
รัฐเวียดนาม (พระจักรพรรดิป่าวได้) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
(โฮจิมินห์) เข้าร่วมการประชุมนี้ได้ข้อสรุปว่า ให้มีการแบ่งเวียดนามเป็นสองประเทศ
ชั่วคราวที่เส้นขนานที่ ๑๗ ทางใต้เป็นรัฐเวียดนาม หรือเวียดนามใต้ และ
ทางเหนือเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม หรือเวียดนามเหนือ
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้
ประชาชนเวียดนามตัดสินเกี่ยวกับโชคชะตาของชาติด้วยตนเอง
ให้ฝรั่งเศสถอนกองทัพจากเวียดนามเหนือให้หมด และให้เวียดมินห์
ถอนกองทัพออกจากเวียดนามใต้ให้หมด พร้อมทั้งชาวเวียดนามสามารถเลือก
อาศัยในเวียดนามเหนือหรือเวียดนามใต้ได้ด้วยตนเองในระยะเวลา ๓๐๐ วัน
ในเวลาก่อนยุทธสันติภาพ ฝรั่งเศสมีกองทัพจำนวน ๖,๕๐๐ นาย
ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเส้นขนานที่ ๑๗ ฝรั่งเศสได้ถอนกองทัพสุดท้ายของตน
ออกจากท่าเรือหายฝ่อง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จากข้อตกลง
เจนีวานี้เองทำให้เวียดนามแบ่งเป็นประเทศเวียดนามเหนือและประเทศ
เวียดนามใต้ หนึ่งเชื้อชาติ สองประเทศ สองระบอบการปกครอง

เกร็ดความรู้
ข้อตกลงเจนีวา ทำให้มีการแบ่ง
เวียดนามเป็นสองประเทศชั่วคราว
ที่เส้นขนานที่ ๑๗ ทางใต้เป็น
รัฐเวียดนาม หรือเวียดนามใต้
และทางเหนือเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม
หรือเวียดนามเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *